RSS
szukaj
RSS
A A A
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - BIP

UWAGA!!! Nowy adres Biuletynu Informacji Publicznej Teatru Dramatycznego w Płocku: https://nowybip.teatrplock.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku


Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej teatrplock.pl i bip.teatrplock.pl zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej teatrplock.pl.


Data publikacji strony internetowej: 17.07.2001 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 09.09.2014 r.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • część filmów zamieszczonych na kanale YouTube teatru, może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, lub ich wygenerowanie wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów,
  • część zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie – zwłaszcza te publikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, w których opisu alternatywnego zabrakło; w materiałach publikowanych w serwisie po 23 września 2018 dokładamy staranności, aby były zmodyfikowane zgodnie z zaleceniami dostępności,
  • część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy o kontakt pod adresem: teatr@teatrplock.pl . Postaramy się udostępnić potrzebną treść. W nowych dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia 05 marca 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z teatrem: teatr@teatrplock.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc: 24 266 38 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Koordynator ds. dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej: Leszek Skierski, Kierownik Działu Promocji i Marketingu: tel. 24 266 38 09; e-mail: promocja@teatrplock.pl; adres do korespondencji: ul. Nowy Rynek 11, 09-400 Płock.


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.Opublikował: Leszek Skierski
Publikacja dnia: 22.03.2021
Podpisał: Lekszek Skierski
Dokument z dnia: 22.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 639